fbpx

LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE

Îngrijirile medicale la domiciliu au ca scop prestarea către pacient a unor servicii de îngrijire demnă, adecvată și corespunzătoare nevoilor individuale chiar în confortul propriei case.

Datorită acestui tip de îngrijire numărul și durata tratamentelor spitalizate pot fi reduse, iar procesul de vindecare al bolnavului poate fi îmbunătățit. Se poate recurge la acest tip de serviciu, în cazul în care starea de sănătate a bolnavului necesită îngrijire complexă, însă nu necesită spitalizare.

Servicii de îngrijire la domiciliu asigurate de CAS

Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt oferite în regim de gratuitate, dacă ele sunt recomandate de către medicul specialist curant al pacientului, pe baza unui formular deservind acest scop, după spitalizare sau în loc de aceasta.

Serviciul de Îngrijire Medicală la Domiciliu al firmei este în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform acestuia, bolnavii beneficiază de gratuitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu (90 de zile anual), la recomandarea medicului specialist sau al medicului de familie. Cheltuielile aferente sunt suportate de Casa de Asigurări de Sănătate Iași.
Serviciului de îngrijire medicală la domiciliu este asigurat de către o echipă multidisciplinară, formată din medic, asistenți medicali și kinetoterapeuți, specialiști în domeniul lor de activitate și cu dragoste de oameni.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la Casa de Asigurări de Sănătate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării.

Reglementările privind serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu oferite de către furnizorii de servicii aflați în relație contractuală cu Casă de Asigurări de Sănătate (CAS) sunt prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Cum se poate beneficia de asistența medicală acasă

În cazul în care pacientul este internat într-un spital de stat și se află în faza de recuperare, în urma unei discuții cu doctorul curant, care trebuie să își dea acordul, va primi o recomandare de îngrijire la domiciliu. Dacă bolnavul nu este internat, dar în urma unei discuții cu medicul de familie se stabilește că are nevoie de îngrijire la domiciliu, poate depune cererea pentru a beneficia de aceste servicii.

Servicii medicale de îngrijire la domiciliu

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini.

În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi:

 • incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de baza (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) – statusul de performanță ECOG 3;
 • complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentație, mobilizare) – statusul de performanta ECOG 4.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomandă îngrijiri medicale la domiciliu, numai ca o consecință a consultației medicale raportate și validate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații și fișa de observație a pacientului, în ambulatoriu, asupra necesității efectuării îngrijirilor medicale.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității/periodicității serviciilor, consemnate în formularul Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în una sau mai multe etape (episoade de îngrijire).

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate și medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sâmbătă, duminică și în timpul sărbătorilor legale.

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, asiguraților eligibili. Sunt considerați eligibili, pacienții cu afecțiuni oncologice și cei cu HIV/SIDA, cu speranța limitată de viață și cu status de performanță ECOG 3 sau 4.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate cu specialități oncologie și boli infecțioase, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se stabilește de către medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative o singură data în viață. În situația în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității/periodicității serviciilor, consemnate în formularul Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri.

Cum beneficiez de aceste servicii?

Asigurații beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv, îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandării medicale. Recomandarea medicală se eliberează în trei exemplare, din care un exemplar rămâne la medic. Un exemplar împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se depun de către asigurat, de către unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), de o persoana împuternicită legal în acest sens sau de reprezentantul legal al acestuia la Casa de Asigurări de Sănătate la care se află în evidență asiguratul. Al treilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective, dacă cererea a fost aprobată, împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la Casa de Asigurări de Sănătate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării.

Pentru obținerea deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoana împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate în evidențele căreia se află asiguratul, însoțită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al împuternicitului, după caz, (în copie), codul numeric personal – CNP, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare în copie, semnat și parafat de medic, cu ștampila unității sanitare în care a fost internat pacientul și declarația pe proprie răspundere din care să rezulte ca afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se atașează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului și certificatul de naștere (în copie) cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizează de Casa de Asigurări de Sănătate pe baza originalelor.

Casa de Asigurări de Sănătate analizează cererea și recomandarea primită, într-un interval de 2 zile lucrătoare de la data depunerii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinație. Pentru o comunicare eficientă consultați lista dosarelor validate din punct de vedere medical și formal. La analiza cererilor și recomandărilor primite, Casa de Asigurări de Sănătate va lua în considerare statusul de performanță ECOG al asiguratului și numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv, astfel încât să nu depășească numărul de zile prevăzut de lege.

Respingerea cererii de către Casa de Asigurări de Sănătate se face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal.

În cazul acceptării, cererea este supusă aprobării și, respectiv, emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, în limita sumei prevăzute cu aceasta destinație.

Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoana împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de Casa de Asigurări de Sănătate se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate și care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.

Casa de Asigurări de Sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative care nu se suprapun ca perioadă de timp în care sunt acordate aceste servicii de către furnizor/furnizori.

Pentru a beneficia din nou de îngrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de către Casa de Asigurări de Sănătate a îngrijirilor medicale la domiciliu în limita numărului de zile prevăzut la alin. (3), din Norme.

Pentru a beneficia din nou de îngrijiri paliative, asiguratul reia procedura de aprobare de către Casa de Asigurări de Sănătate a îngrijirilor paliative în limita numărului de zile prevăzut la art. 5 alin. (3), cu excepția situației în care întreruperea îngrijirilor paliative a survenit ca urmare a internării asiguratului, situație în care se suspendă episodul de îngrijiri paliative fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fișă de îngrijire care conține datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate, data și ora la care acestea au fost efectuate, durată, semnătura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), a persoanei împuternicite legal în acest sens sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum și evoluția stării de sănătate.

Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu și asigurarea accesului asiguraților la aceste servicii, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de cereri, respectiv numărul de decizii privind aprobarea acordării serviciilor emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru asigurați.

Criteriile de prioritate, precum și cele pentru soluționarea listelor de prioritate țin cont de data înregistrării cererilor la Casa de Asigurări de Sănătate, de tipul și stadiul afecțiunii pentru care a fost efectuată recomandarea și de nivelul de dependență al bolnavului, se stabilesc de către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate, cu avizul Consiliului de administrație, se aprobă prin decizie de către președintele-director general și se publică pe pagina web a acesteia.

Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordării de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia de către casele de asigurări de sănătate.

În situația în care, un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât și de îngrijiri paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni.

 

Pentru depunerea cererilor și ridicarea aprobărilor pentru servicii de îngrijiri la domiciliu, asigurații se vor adresa Biroului de specialitate din cadrul CAS.

Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative se face în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini.

Medicii care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative nu pot fi reprezentanți legali, angajați, asociați, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative sau își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se stabilește de către medicul care a făcut recomandarea dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative o singură dată în viață. În situația în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative.

Orice modificare/completare se va realiza cu semnătura și parafa medicului care a făcut recomandarea fără ștersături.

Acte necesare pentru dosarul depus de pacient

 • Cerere tip întocmită de pacient pentru solicitarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu – în original;
 • Declarație pacient referitoare la faptul că nu a fost accident de muncă, boala profesională sau accident sportiv;
 • Copie CI semnate conform cu originalul;
 • Dovada de asigurat al CAS:
  • salariați – adeverință de la angajator;
  • pensionari – talon de pensie semnate conform cu originalul;
 • Recomandare medicală pentru îngrijiri la domiciliu în original conform Anexa nr. 31 C sau Recomandare medicală pentru îngrijiri paliative în original conform Anexa nr. 31 D;
 • Bilet de externare pentru recomandarea emisă de medicul din spital la externare – în copie, semnate conform cu originalul;
 • Alte documente – scrisoare medicală/rețete/orice alt document medical care atestă diagnosticele stabilitate conform competenței pentru care se face recomandarea – în copie, semnate conform cu originalul.

Acte necesare pentru dosarul depus de împuternicit

 • Cerere tip întocmită de împuternicit pentru solicitarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu – în original, semnată de împuternicit;
 • Declarație scrisă de pacient (în original) referitoare la faptul că nu a fost accident de muncă, boală profesională sau accident sportiv;
 • Declarație tip realizată de pacient pentru împuternicit – în original, semnată atât de pacient cât și de împuternicit;
 • Carte de identitate pacient/certificat de naștere – în copie – semnate conform cu originalul;
 • Carte de identitate soț/soție/părinte/fiu/fiică/împuternicit/reprezentant legal – în copie, semnate conform cu originalul;
 • Dovada de asigurat al CAS:
  • adeverință de la angajator în termen de 3 luni de la eliberare în original sau copie;
  • talon de pensie din ultimele 3 luni, adeverință de asigurat, după caz, în copie;
 • Recomandare medicală pentru îngrijiri la domiciliu în original conform Anexa nr. 31 C sau Recomandare medicală pentru îngrijiri paliative în original conform Anexa nr. 31 D;
 • Bilet de externare pentru recomandarea emisă de medicul din spital la externare – în copie semnate conform cu originalul;
 • Alte documente – scrisoare medicală/rețete/orice alt document medical care atestă diagnosticele pentru care se face recomandarea stabilite conform competențelor și a curriculei de pregătire – în copie.

Acte necesare pentru furnizori în vederea comunicării întreruperilor efectuării serviciilor medicale sau finalizării episoadelor de servicii medicale pentru pacienții care beneficiază de un nou episod de îngrijire medicală

 • Formular tip de anunț pentru finalizarea episodului de îngrijire medicală la domiciliu de 30 zile;
 • Formular tip de anunț pentru întreruperea episodului de îngrijire medicală la domiciliu.
Deschide chat-ul
Sună acum!
Salut. Te putem ajuta?